23 ژوئن 2018

سیستم ثبت موقعیت جهانی GPS (مقاله 2)

سیستم ردیابی Gps از شبکه سیستم جهت یابی ماهواره ای استفاده می کند. این شبکه شامل یک دامنه از سیگنال های مایکروویو است که توسط ماهواره ها برای دستگاه Gps اطلاعات موقعیت محل، سرعت وسیله نقلیه، زمان و مسیر ارسال می شود. بنابراین یک سیستم ردیابی Gps می تواند هم اطلاعات زمان واقعی هم جهت یابی تاریخی را در هر نوع سفر بدهد. Gps سیگنال های  خاص ماهواره ای را فراهم می کند که هرکدام توسط دریافت کننده فراوری می شوند. دریافت کننده های gps فقط مسیر را جهت یابی نمی کنند بلکه می توانند سرعت و زمان را هم محاسبه کنند و موقعیت ها هم چنین       می توانند با کمک 4 سیگنال ماهواره ای gps در فضای سه بعدی محاسبه شوند. سیستم ثبت موقعیت جهانی شامل 27 ماهواره gps است که به دور زمین می چرخد . 24 ماهواره عملیاتی هستند که هر 12 ساعت دور زمین می چرخند و سیگنال های رادیویی از فضا ارسال می کنند که توسط دریافت کننده های gps دریافت می شوند.