26 ژوئن 2018

سیستم کنترل ثبت موقعیت GPS

سیستم کنترل ثبت موقعیت شامل ایستگاه های ردیابی مختلف که در سرتاسر جهان واقع شده اند می باشد. این ایستگاه های نظارت به سیگنال های ردیابی که از ماهواره هایgps که به دور زمین می چرخند ارسال می شود کمک می کنند. ماهواره ها سیگنال های حاصل مایکروویو را ارسال می کنند.

کاربران سیستم ثبت موقعیت جهانی یک دریافت کننده gps دارند که این امواج ماهواره ای را تبدیل می کنند و می توانند موقعیت واقعی ، سرعت و زمان را تخمین بزنند.

عملکرد این سیستم بر اساس اصول ساده ریاضیات می باشد که به آن اصول 3گانه می گویند-اصول 3گانه به 2زیر شاخه تقسیم میشود: اصول 3گانه دو بعدی، اصول 3گانه سه بعدی.

به ترتیب برای ساخت محاسبه این اصول ساده بر پایه ریاضیات دریافت کننده های gps باید دو چیز را بدانند .

در ابتدا باید بدانند که حداقل 3 ماهواره برای ردیابی محل مورد نظر در آن موقعیت وجود دارند.

دوم باید میزان فاصله بین محل مورد نظرو فضا پیما را بدانند واحد هایی که دارای دریافت چند گانه هستند به طور همزمان چندین سیگنال ازماهواره های gps دریافت  میکنند.

این موجهای رادیویی که انرژی الکترو مغناطیسی  هستند می توانند با سرعت نور منتقل می شوند.