03 جولای 2018

سیستم ردیابی جی پی اس

سیستم ردیابی جی پی اس می تواند به چند روش مختلف کار کند.برای یک چشم انداز تجاری دستگاه های gps به طور کلی برای ثبت موقعیت وسایل حمل و نقل در هنگام سفر هستند. برخی سیستم ها با اطلاعات سیستم ردیابی gps خودشان فروخته می شوند. برخی ازآن ها اطلاعات را به بانک اطلاعات مرکزی یا سیستم های gps که دارای یک واحد پایه واقعی به نام ردیابی فعال شناخته می شوند. یک سیستم ردیابی متصل، به موقعیت محل نظاره خواهد کرد.و اطلاعات سفرهای مختلف را ارسال می کند. بنابراین به طور مثال این نوع سیستم gps ممکن است اطلاعاتی مثل آن که دستگاه در 12 ساعت گذشته به کجاها سفر کرده را وارد کند. در این نوع مدل ازسیستم های ردیابی اطلاعات ذخیره شده روی یک حافظه ذخیره می شوند که هرکدام می توانند در یک کامپیوتر دانلود شده تا در روزهای بعد آنالیز شوند در برخی موارد میتواند به صورت خودکار برای دانلود بی سیم براساس زمان از پیش تعیین شده ارسال شود یا براساس امتیازهای خاص در سفر درخواست داده شود.